Πολιτική Κατά Της Δωροδοκίας​​

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ με κύριο στρατηγικό στόχο τη θεμελίωση μιας μακροχρόνιας και σταθερής σχέσης με τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του, συνέταξε την παρούσα  Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας. Όλοι οι άνθρωποί μας προσπαθούν για την προστασία ενός κυρίαρχου επιχειρηματικού περιουσιακού στοιχείου μας, της ακεραιότητας.

Η δωροδοκία και κατ’ επέκταση η διαφθορά στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί μία απειλή που έχει εντοπιστεί και είναι αντίθετη με την επιχειρηματική μας κουλτούρα. Με την παρούσα πολιτική, εκφράζουμε την  σταθερή δέσμευση όλων μας κατά της δωροδοκίας  μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοελέγχου που απαγορεύει την ύπαρξη συμβάντων δωροδοκίας στο εσωτερικό μας.

Η Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας έχει αφοσιωθεί στη φιλοσοφία της συνεχούς προσπάθειας για:

✓ Την πλήρη ταύτιση με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη για τη μη ύπαρξη τακτικών δωροδοκίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

✓ Την προώθηση της Πολιτικής Κατά της Δωροδοκίας και την εξασφάλιση ότι γίνεται κατανοητή και διατηρείται.

✓Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων που αφορούν την εξάλειψη φαινομένων δωροδοκίας και την στενή παρακολούθηση τους μέσω των ανασκοπήσεων της Διοίκησης.

✓ Την αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών.

✓ Την διατήρηση, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

✓ Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

✓ Τη βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού εποικοδομητικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας αλλά και των συνεργατών και των πελατών της.

✓ Τη σοβαρή και σε βάθος ανάλυση και διερεύνηση όλων των παραπόνων με σκοπό την απαλοιφή των αιτιών των μη συμμορφώσεων.

✓ Την απαγόρευση αποδοχής και αποστολής δώρων, φιλοξενίας, δωρεών, ψυχαγωγιών και παρόμοιων ωφελειών

✓ Την πλήρη συμμόρφωση και αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση της Εταιρίας εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της, σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016.

Το Σύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών της Εταιρίας υποστηρίζεται από την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης στη μηδενική ανοχή κατά της δωροδοκίας.

Το Τμήμα Ποιότητας έχει αναλάβει την ευθύνη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών. Σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει την πλήρη ανεξαρτησία και δικαιοδοσία για την ολοκληρωμένη άσκηση των καθηκόντων του.

Σε περίπτωση δωροδοκίας από ή για λογαριασμό ή προς όφελος του επιχειρηματικού συνεργάτη σε σχέση με τη σχετική συναλλαγή, έργο, δραστηριότητα ή σχέση, η εταιρεία προβαίνει σε τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Στην περίπτωση συμβάντος με εμπλοκή εργαζόμενου, η εταιρεία προβαίνει σε απόλυση ή λοιπά πειθαρχικά μέτρα.

Μέσα από την δημοσίευση της Πολιτικής μας κατά της Δωροδοκίας ενθαρρύνουμε το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών στην γνωστοποίηση ενεργειών ή περιστατικών που θεωρούνται ότι αντιβαίνουν την παρούσα πολιτική ή/και τις αρχές κατά της δωροδοκίας. Μπορείτε να υποβάλλεται οποιοδήποτε αναφορά ή καταγγελία στο email: compliance@diavalkaniko.gr  ή μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας καταγγελιών στο https://diavalkaniko.gr/forma-kataggelias. Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες δύναται να υποβάλλονται ανώνυμα ώστε να δίνεται η πλήρη ελευθερία έκφρασης.

Η Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και αναθεωρείται σε τακτική βάση κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

5/8/2020

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ντόντου