Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως πιστοποιημένο ΚΔΒΜ (ΦΕΚ Β’ 524/ 9-2-2022). Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και πληροφορικής εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων υιοθετεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει. Παράλληλα, στοχεύοντας την προστα­σία των πλη­ρο­φοριακών συστημάτων, των δεδομένων και πληροφοριών που επεξεργάζεται, την απρόσκοπτη λειτουργία του και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και Προϊόντων μη τυπικής εκπαίδευσης, Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Πολιτική μας έχει σαν οδηγό τη γενικότερη στρατηγική που στοχεύει στη θεμελίωση μιας μακροχρόνιας και σταθερής σχέσης με τους καταρτιζόμενους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στα πλαίσια μίας βιώσιμης ανάπτυξης. Έχοντας αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συνολική στρατηγική μας στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών τους.

Κύριοι στόχοι μας είναι:

• Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουμε και υλοποιούμε

• Η προετοιμασία των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας

• Η βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης

• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας

• Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταρτιζόμενων, των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσα από μία διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης

• Η ελαχιστοποίηση των παραπόνων κατά την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των πελατών μας

• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας

• Η προστασία και διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας

• Η προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε

• Η διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας των κρίσιμων δραστηριοτήτων μας, σε περίπτωση εκδήλωσης οποιουδήποτε αποδιοργανωτικού συμβάντος

• Η διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και της φήμης μας, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των αποδιοργανωτικών συμβάντων

• Η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα λειτουργίας μας, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων

• Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της κοινωνίας όπως είναι η ανεργία, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η διάκριση στο χώρο εργασίας, η έλλειψη τυπικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζονται ένα Σύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών σε ετήσια βάση προβαίνει σε δράσεις βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση. Κύριος στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση, η βελτίωση κοινωνικών σχέσεων, η διευκόλυνση των εργασιακών υποχρεώσεων μέσα από την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, η εξάλειψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν λόγω των συνθηκών εργασίας. Επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εργασίας αλλά και διαρκής επιμόρφωση είναι μέτρα που πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ασφαλή λειτουργία των μέσων και εγκαταστάσεων της εταιρείας διασφαλίζεται μέσα από συνεχείς ελέγχους.

Προωθούνται συναντήσεις εκτός της εργασίας με το σύνολο των εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί ένα κλίμα εργασίας αναγνώρισης, κατανόησης και σεβασμού.

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση στην εργασία, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμα και μετά τη λήψη της σχέσης εργασίας εφόσον αυτό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, έχει τα εξής δικαιώματα:

Α) υποβολή καταγγελίας εντός της επιχείρησης

Β) δικαίωμα δικαστικής προσφυγής

Γ) προσφυγή, υποβολή καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας (τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 1555)

Δ) αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (2131306600).

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, άμεσο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 15900.

Για την υποβολή καταγγελίας εντός της επιχείρησης, ορίζεται διακριτή διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών και ειδικότερα:

Το αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας ορίζεται η Γεωργία Λειβαδάρου, με άμεσα στοιχεία επικοινωνίας το κινητό τηλέφωνο 6986487900 και email glivadarou@diavalkaniko.gr. Η έρευνα και η εξέταση των καταγγελιών πραγματοποιείται με αμεροληψία ενώ λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο των θυμάτων όσο και των καταγγελλόμενων. Ρητά το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ απαγορεύει τυχόν αντίποινα σε βάρος του θιγόμενου προσώπου. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων με την ύπαρξη σχετικών αποδεικτικών, λύεται η σχέση εργασίας με τον θύτη και η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ θα θέσει στην διάθεση των αρμόδιων αρχών κάθε σχετική πληροφορία, εφόσον ζητηθεί και θα συνεργαστεί με γνώμονα την εξάλειψη φαινομένων βίας και παρενόχλησης.

Η εταιρεία υποστηρίζει μέσω των εξειδικευμένων συμβούλων συνεργατών κάθε εργαζόμενο, ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται λανθάνουσες συμπεριφορές.

Η πολιτική της Εταιρίας :

α) είναι διαθέσιμη και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία.

β) γνωστοποιείται και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους

γ) είναι στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όταν απαιτείται.

Η Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία εγκρίνεται από τη διοίκηση της Εταιρίας. Οι Υπεύθυνοι των τμημάτων έχουν τη γενική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η πολιτική είναι σύμφωνη με τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις και ότι όλοι αυτοί που τελούν υπό τον έλεγχό της Διοίκησης συμμορφώνονται με αυτήν.

Κάθε εργαζόμενος που παραβιάζει την παρούσα πολιτική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόλυση λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμβατική σχέση με οποιονδήποτε εργαζόμενο που παραβίασε την Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασίας .

Για το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ

Ευαγγελία Ντόντου

Διευθύνων Σύμβουλος

10-3-2023