Στελέχωση Θέσεων Απασχόλησης

Στο Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κατανοούμε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης ξεκινάει από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων μας καθιστά σύμμαχο σας στην αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Μέσα από μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία, το Διαβαλκανικό διασφαλίζει την εύρεση και παροχή προσωπικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, με υψηλή ποιότητα και επαγγελματική συνέπεια. Τα στάδια παροχής της Υπηρεσίας Στελέχωσης περιγράφονται παρακάτω.

Προσδιορισμός των Αναγκών

Το πρώτο βήμα αφορά τον Προσδιορισμό των Αναγκών του πελάτη μας. Για την επίτευξη αυτού, πραγματοποιείται συνάντηση με τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία έχει ως στόχο την κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη αναφορικά με τις θέσεις εργασίας που θα στελεχωθούν. Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο αφορά:

  • Την πλήρη ενημέρωση για το προφίλ της εταιρείας
  • Τη λήψη πληροφοριών για το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας
  • Τον Προσδιορισμό του στόχου του πελάτη από την πρόσληψη νέου προσωπικού
  • Τη διαμόρφωση του προτύπου-template των απαιτήσεων της θέσης
  • Την έγγραφη Συμφωνία για την ανάληψη του έργου της στελέχωσης

Αναζήτηση Υποψηφίων

Το επόμενο στάδιο αφορά την Αναζήτηση Υποψηφίων από την πλευρά του Διαβαλκανικού.
Η πρώτη πηγή που αξιοποιείται είναι η βάση που διαθέτει το Διαβαλκανικό, στην οποία, με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων γίνεται η σχετική προώθηση.

Οι συνολικές πηγές που αξιοποιούνται είναι οι εξής:

  • Υφιστάμενα Βιογραφικά υποψηφίων προγραμμάτων ανέργων
  • Υφιστάμενα Βιογραφικά υποψηφίων προγραμμάτων εργαζομένων που αναζητούν αλλαγή
  • Νέα βιογραφικά με την ανάρτηση σχετικών αγγελιών
  • Νέα βιογραφικά μέσω των social media

Αξιολόγηση Βιογραφικών

Τα στελέχη του Διαβαλκανικού έχοντας ως γνώμονα τα κριτήρια της επιλογής, αξιολογούν το σύνολο των βιογραφικών αναζητώντας τα καταλληλότερα.
Για τη αξιολόγηση των βιογραφικών ακολουθείται ένα αρχικό screening βασιζόμενο στα τυπικά προσόντα που θέτει ο πελάτης (επίπεδο εκπαίδευσης, συναφή εμπειρία, ξένες γλώσσες κ.α.).

Συνέντευξη με τους επικρατέστερους

Οι υποψήφιοι που κρίνονται καταλληλότεροι συμμετέχουν στο στάδιο της προσωπικής συνέντευξης. Στο στάδιο αυτό γίνεται ανάλυση του βιογραφικού με ερωτήσεις στον υποψήφιο που στόχο έχουν την καταγραφή των πραγματικών δεξιοτήτων αναζητώντας τον πραγματικό ρόλο που είχε ο υποψήφιος στις προηγούμενες εργασίες του.
Σε αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα – αν το επιθυμεί ο πελάτης- να προχωρήσουμε σε εξατομικευμένη ανάλυση της προσωπικότητας των υποψηφίων μέσω των εξειδικευμένων εργαλείων που διαθέτουμε – Ariston Adults

Παράδοση short List

Έχοντας ολοκληρώσει τα προηγούμενα στάδια, προκύπτει η λίστα των υποψηφίων, η οποία μαζί με τα short CVs παραδίδονται στον πελάτη.

Μεθοδολογία

Στέλεχωση Θέσεων Απασχόλησης