Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και της ανάπτυξής τους, το Διαβαλκανικό υιοθετεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων.

Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης

Ξεκινώντας από τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, τα στελέχη μας σε συνεργασία με την επιχείρηση καταγράφουν τους κρίσιμους παράγοντες για την κάθε θέση εργασίας. Δεξιότητες επικοινωνίας, λήψης απόφασης, συναισθηματικής νοημοσύνης και άλλες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ώστε να αξιολογήσουν το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του διαμορφωμένου εργαλείου Ariston Personnel Assessment Test και αναλύονται με βάση ένα μεγάλο σύνολο σταθμισμένων παραγόντων που σχετίζονται με τα δεδομένα του εργαζόμενου αλλά και της συγκεκριμένης θέσης.

Παροχή ανατροφοδότησης

Τα συμπεράσματα αναλύονται από εκπαιδευμένα στελέχη στη χρήση και παρουσίαση του Ariston Personnel Assessment Test τόσο στον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και στη διοίκηση.

Προτάσεις βελτίωσης

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με την σύνταξη προτάσεων βελτίωσης ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ανάπτυξης τόσο των εργαζομένων όσο και της ίδιας της επιχείρησης.

Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού