Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Περιγραφή Προγράμματος

Κατάρτιση διάρκειας έως 200 ωρών σε 80.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Προφίλ Συμμετεχόντων

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι Ηλικία άνω των 18 ετών. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ως 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Τη σημασία της διαχείρισης Δεδομένων
• Την ασφάλεια των συστημάτων Πληροφορικής
• Τα Συστήματα ΣΔΒΔ
• Το σχεδιασμό και τη διαχείριση Βάσεων δεδομένων
• Τις Βάσεις Δεδομένων και την SQL
• Τη διαχείριση Δεδομένων με την SQL
• Τη σύνταξη εντολών SQL

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 2 – Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής
• Θεματική Ενότητα 3 – Συστήματα ΣΔΒΔ (DBMS)
• Θεματική Ενότητα 4 – Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 5 – Βάσεις Δεδομένων και SQL
• Θεματική Ενότητα 6 – Διαχείριση Δεδομένων με SQL
• Θεματική Ενότητα 7 – Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 8 – Συνοπτικός Πίνακας Σύνταξης Eντολών SQL
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τη δημιουργία, τη παραμετροποίηση και τη συντήρηση – διαχείριση ενός ιστότοπου ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε επίπεδο online περιεχομένου. Ο/Η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει αρχικά τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με μία ιστοσελίδα
• κατανοήσει τη βασική δομή μιας ιστοσελίδας και στη συνέχεια ενός ολόκληρου ιστότοπου
• εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις των προτύπων και λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, ενός σύγχρονου προγραμματιστικού πλαισίου
• αναγνωρίσει τις βασικές και ειδικές επαγγελματικές του γνώσεις απαραίτητες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας στο χώρο της πληροφορικής
• εντοπίσει για να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές και ικανότητές του
• εκπαιδευτεί στη σωστή σειρά των σχετικών εργασιών, καθώς και για τον τρόπο και τη μέθοδο της συγκεκριμένης εργασίας
• λάβει την κατάλληλη προετοιμασία πριν από τις εξετάσεις για να λάβει την πιστοποίηση του Ειδικού Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών.

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Γλώσσα HTML
• Θεματική Ενότητα 2 – HTML 5
• Θεματική Ενότητα 3 – CSS
• Θεματική Ενότητα 4 – Javascript
• Θεματική Ενότητα 5 – CMS
• Θεματική Ενότητα 6 – Digital Marketing
• Θεματική Ενότητα 7 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 9 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Τις βασικές έννοιες Ασφάλειας των Συστημάτων Πληροφορικής
• Τα βασικά Θέματα Δικτύων
• Την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων
• Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
• Την Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
• Το Πρότυπο ISO 270001
• Τις βασικές έννοιες, τους ορισμούς και τις διαδικασίες επιθεώρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Βασικές έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
• Θεματική Ενότητα 2 – Βασικά Θέματα Δικτύων
• Θεματική Ενότητα 3 – Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Θεματική Ενότητα 4 – Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
• Θεματική Ενότητα 6 – Πρότυπο ISO 270001
• Θεματική Ενότητα 7 – Βασικές έννοιες ορισμοί και διαδικασίες επιθεώρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001.
• Θεματική Ενότητα 7 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 9 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Την ειδικότητα του διαχειριστή Δικτύων (εργασιακά καθήκοντα, γνώσεις και δεξιότητες κλπ)
• Βασικές έννοιες που αφορούν στην Πληροφορική και στα Δίκτυα
• το υλικό και τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ
• τη συντήρηση του Η/Υ και του Δικτύου
• τις εφαρμογές του Internet και τα υποδείγματα επικοινωνίας
• τις τεχνολογίες και τις τεχνικές των Δικτύων
• τις τεχνολογικές εξελίξεις των Δικτύων (Internet, Intranet, Extranet, VPN, Cloud computing)
• την ασφάλεια εφαρμογών, συστημάτων και δεδομένων (ασφάλεια Η/Υ, δικτύων και συστημάτων, Antivirus software, Firewalls κ.α.)

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Η ειδικότητα του διαχειριστή δικτύων
• Θεματική Ενότητα 2 – Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Δικτύων
• Θεματική Ενότητα 3 – Υλικό και συναρμολόγηση Η/Υ
• Θεματική Ενότητα 4 – Συντήρηση Η/Υ και δικτύου
• Θεματική Ενότητα 5 – Εφαρμογές του Ιντερνετ και υποδείγματα επικοινωνίας
• Θεματική Ενότητα 6 – Τεχνολογίες και Τεχνικές Δικτύων
• Θεματική Ενότητα 7 – Τεχνολογικές Εξελίξεις Δικτύων
• Θεματική Ενότητα 8 – Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων και Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• βασικά θέματα της πληροφορικής, όπως έννοιες, είδη λογισμικού, λειτουργικά συστήματα κ.α
• τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες χρήσης
• τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, γλώσσες, εργαλεία κλπ)
• την αλγοριθμική γλώσσα και σκέψη
• την εγκατάσταση εφαρμογών
• την προστασία των δεδομένων
• την υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα
• τη χρήση Visual Basic, Java, Python

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Βασικά Θέματα Πληροφορικής
• Θεματική Ενότητα 2 – Πνευματικά Δικαιώματα – Άδειες Χρήσης
• Θεματική Ενότητα 3 – Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
• Θεματική Ενότητα 4 – Αλγοριθμική Γλώσσα και Σκέψη
• Θεματική Ενότητα 5 – Εγκατάσταση Εφαρμογών
• Θεματική Ενότητα 6 – Προστασία Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 7 – Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
• Θεματική Ενότητα 8 – Visual Basic
• Θεματική Ενότητα 9 – Java
• Θεματική Ενότητα 10 – Python
• Θεματική Ενότητα 11 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 12 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 13 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ” Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management) ” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με:
• τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων
• τη μεθοδολογία επιλογής & αξιολόγησης έργων
• την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων
• την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργου
• τις αρχές διοίκησης
• τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης
• τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Βασικές αρχές Διοίκησης και Management
• Θεματική Ενότητα 2 – Χαρακτηριστικά και είδη Έργων
• Θεματική Ενότητα 3 – Χρονικός και οργανωτικός Προγραμματισμός Έργου
• Θεματική Ενότητα 4 – Προγραμματισμός Ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται σε ένα Έργο
• Θεματική Ενότητα 5 – Βασικές οικονομικές παράμετροι ενός Έργου
• Θεματική Ενότητα 6 – Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση ενός Έργου σε όλες τις φάσεις του
• Θεματική Ενότητα 7 – Θέματα ποιότητας που σχετίζονται με τα Έργα
• Θεματική Ενότητα 8 – Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση Έργων
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Social Media Marketing” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο του ψηφιακού marketing. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Τo marketing
• Το ψηφιακό marketing (κανάλια, στρατηγική, δείκτες KPIs)
• Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
• Τη διαφήμιση στα Social media
• SEM, SEO & Google Ads
• GDPR
• Στόχος και στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
• Τρόποι αύξησης Followers στα Social Media
• Tακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Βασικές Αρχές Marketing
• Θεματική Ενότητα 2 – Ψηφιακό Marketing
• Θεματική Ενότητα 3 – Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης
• Θεματική Ενότητα 4 – Διαφήμιση στα Social Media
• Θεματική Ενότητα 5 – SEM, SEO & Google Ads
• Θεματική Ενότητα 6 – General Data Protection Regulation – GDPR
• Θεματική Ενότητα 7 – Στόχος και στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
• Θεματική Ενότητα 8 – Τρόποι αύξησης Followers στα Social Media
• Θεματική Ενότητα 9 – Tακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
• Θεματική Ενότητα 10 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 11 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 12 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα” Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)” αποσκοπεί στη διασφάλιση για τους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να καταστούν ικανοί να οργανώνουν τις εργασίες διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μείωση αυτών και παράλληλα να αυξηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών που συναλλάσσονται με την μονάδα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια σχετιζόμενα με:
• την ταξινόμηση των εμπορευμάτων βάσει καθορισμένων κριτηρίων
• τη διαχείριση με ορθό τρόπο και αποτελεσματικά τα αποθέματα ώστε να λειτουργεί χωρίς διακοπές μια ομαλή ροή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, υλικών και αγαθών μέσα σε μια δεδομένη επιχείρηση ή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα
• τον καθορισμό της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων προμηθειών σε επιθυμητό χώρο και χρόνο, έχοντας λάβει υπόψιν τους περιορισμούς που υπόκεινται σε εύλογα όρια δυνατοτήτων παραγωγής προμηθευτών
• τον καθορισμό ως προς τις διαδικασίες διανομής πως πρωτεύουν παράγοντας αποτελεί η εξυπηρέτηση πελατών, και οι οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων
• την τήρηση του ελέγχου των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων
• την τήρηση της παρακολούθησης και ελέγχου των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
• την αποθήκευση, εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών μέσω χρήσης ΔΟΠ


Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εισαγωγή, Επιχειρηματικότητα-Logistics-Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
• Θεματική Ενότητα 2 – Συμμετοχή και Διασφάλιση στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης
• Θεματική Ενότητα 3 – Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών
• Θεματική Ενότητα 4 – Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης
• Θεματική Ενότητα 5 – Customer service
• Θεματική Ενότητα 6 – Οργάνωση της διαδικασίας τοποθέτησης των εκροών στους χώρους φόρτωσης
• Θεματική Ενότητα 7 – Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων φυσικών απογραφών
• Θεματική Ενότητα 8 – Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών
• Θεματική Ενότητα 9 – Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
• Θεματική Ενότητα 10 – Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
• Θεματική Ενότητα 11 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 12 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 13 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα” Τεχνίτης Εργαλειομηχανών ” συμβάλλει στην απόκτηση των γενικών και ειδικών γνώσεων για την επιλογή των υλικών, την εφαρμογή των μεθόδων, την ορθολογική χρήση των εργαλείων, μηχανών και οργάνων, τον προγραμματισμό, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας.Αποτελεί οδηγό για την αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών στοχεύοντας στην επαγγελματική επάρκεια και εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου, όσον αφορά τη:
• χρήση και εφαρμογή με ευχέρεια των βασικών γνώσεων των κανονισμών Μηχανολογικού Σχεδίου
• διαχείριση των μέσων και υλικών σχεδίασης και σχεδίαση σε σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων
• την καταγραφή των τεχνικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του
• την επιλογή και φροντίδα του εξοπλισμού οργάνων, εργαλείων και υλικών για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών
• συμμετοχή του στην κοστολόγηση εργασιών που εκτελεί
• πλήρη κατανόηση της διαμόρφωσης σε απλά σχέδια μεμονωμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες
• Θεματική Ενότητα 2 – Μηχανολογικό σχέδιο
• Θεματική Ενότητα 3 – Παραμόρφωση κατά την κατεργασία
• Θεματική Ενότητα 4 – Μετρολογία
• Θεματική Ενότητα 5 – Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού
• Θεματική Ενότητα 6 – Τεχνολογία κοπτικών εργαλείων
• Θεματική Ενότητα 7 – Διατάξεις πρόσδεσης τεμαχίων
• Θεματική Ενότητα 8 – CNC Εργαλειομηχανές – Προγραμματισμός
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής και της χρήσης βασικών εφαρμογών Η/Υ (Basic Level). Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Βάσεις Δεδομένων

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Θεματική Ενότητα 2 – Επεξεργασία κειμένου
• Θεματική Ενότητα 3 – Υπολογιστικά Φύλλα
• Θεματική Ενότητα 4 – Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Θεματική Ενότητα 5 – Βάσεις Δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 6 – Παρουσιάσεις
• Θεματική Ενότητα 7 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 9 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)” αποτελεί έναν πρωτοπόρο οδηγό διδασκαλίας εντάσσοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμα διδακτικά μοντέλα και τεχνικές προσεγγίσεις με πρωτεύον σκοπό την παροχή εκμάθησης νέων τεχνολογιών, προγραμμάτων και πρακτικών συνδεόμενα με τις ήδη υπάρχουσες διδακτικές μεθόδους, πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:
• Στη Μεθοδολογία, τεχνικές και οφέλη της διδασκαλίας του STEM
• Στους τρόπους διαχείρισης των μαθημάτων στους κλάδους STEM
• Στις προκλήσεις και στο σχεδιασμό για την οργάνωση ενός εργαστηρίου ρομποτικής
• Στη χρήση ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας για την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα φυσικών επιστημών έχοντας ως βασικό εργαλείο την αξιοποίηση πειραμάτων
• Στην παρουσίαση τεχνικών σχεδίασης προγραμμάτων, εκτέλεσης τους και διαχείριση αποτελεσμάτων
• Στη μετάδοση της γνώσης των διδακτικών αρχών καθώς και την ανάπτυξη συνθετικών εργασιών με διεπιστημονική προσέγγιση
• Στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων STEM, την αναβάθμιση και εφαρμογή τους από τους εκπαιδευόμενους

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εισαγωγή στις έννοιες STEM
• Θεματική Ενότητα 2 – Πρακτική εκμάθηση Χημείας – Φυσικής
• Θεματική Ενότητα 3 – Μαθήματα βασικών αρχών προγραμματισμού και τρόπων διδαχής προγραμματισμού (για εκπαιδευτικούς)
• Θεματική Ενότητα 4 – Εισάγοντας εκπαιδευόμενους στον προγραμματισμό
• Θεματική Ενότητα 5 – Εμπνέοντας νέους για την συμμετοχή σε προγράμματα STEM (σχεδιασμός ενεργειών, επικοινωνία και πηγές εκμάθησης)
• Θεματική Ενότητα 6 – Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα πρόγραμμα STEM
• Θεματική Ενότητα 7 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 9 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος “Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language Integrated Learning-CLIL)” είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών/καθηγητών ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος καλλιεργούνται δεξιότητες των εκπαιδευτικών οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να:
• αξιοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων κάθε ηλικίας, μέσα από την συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας
• χρησιμοποιήσουν τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους στην τάξη
• δώσουν νέα χροιά στο εκπαιδευτικό υλικό και να αποκτήσουν εμπειρία μετάδοσης και καλλιέργειας σύγχρονων εννοιών στους τομείς, με τη χρήση νέων μεθόδων
• γνωρίζουν την πορεία της μεθόδου στην Ε.Ε. και τη χρήση της στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην τεχνική CLIL
• Θεματική Ενότητα 2 – Το πλαίσιο 5C
• Θεματική Ενότητα 3 – Task-based and Game-based learning
• Θεματική Ενότητα 4 – Εργαλεία για το CLIL
• Θεματική Ενότητα 5 – Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης και Ικριώματα
• Θεματική Ενότητα 6 – Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα μάθημα με την τεχνική CLIL
• Θεματική Ενότητα 7 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 9 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης είναι οι συμμετέχοντες/-ουσες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης (advanced level) της εφαρμογής Excel, να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους, καθώς και να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο στα καθημερινά εργασιακά τους projects.

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Διαχείριση δεδομένων και αυτοματοποίηση
• Θεματική Ενότητα 2 – Παρουσίαση συναρτήσεων
• Θεματική Ενότητα 3 – Εισαγωγή και μετασχηματισμός δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 4 – Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
• Θεματική Ενότητα 5 – Λίστες και πίνακες στο MS EXCEL
• Θεματική Ενότητα 6 – Προβλέψεις/ Εκτιμήσεις με τα εργαλεία του MS EXCEL
• Θεματική Ενότητα 7 – Δημιουργία μακροεντολών
• Θεματική Ενότητα 8 – Βασικές αρχές VBA στο MS EXCEL
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Την εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Τα οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ
• Πρότυπα ηλεκτρονικά Καταστήματα στο Internet
• Τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
• Τα εργαλεία ανάπτυξης ενός E-shop
• Search Engine Optimization και E-shop
• Την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών
• Το νομοθετικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Θεματική Ενότητα 2 – Οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ
• Θεματική Ενότητα 3 – Ηλεκτρονικά Καταστήματα στο Internet
• Θεματική Ενότητα 4 – Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
• Θεματική Ενότητα 5 – Εργαλεία ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop)
• Θεματική Ενότητα 6 – Search Engine Optimization και E-shop
• Θεματική Ενότητα 7 – Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)
• Θεματική Ενότητα 8 – Νομοθετικό πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop)
• Θεματική Ενότητα 9 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 10 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 11 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στον περιβαλλοντικό κλάδο. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:
• Την ορολογία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις προδιαγραφές τους
• Την Κλιματική Αλλαγή
• Την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
• Τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος
• Την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση των υδάτων
• Τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση
• Την Οικο-αποτελεσματικότητα (eco- efficiency)
• Τη Βιομηχανία και την προστασία περιβάλλοντος
• Την Πυρασφάλεια

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Θεματική Ενότητα 2 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές
• Θεματική Ενότητα 3 – Κλιματική αλλαγή
• Θεματική Ενότητα 4 – Περιβαλλοντική αδειοδότηση
• Θεματική Ενότητα 5 – Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
• Θεματική Ενότητα 6 – Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Θεματική Ενότητα 7 – Ρύπανση υδάτων
• Θεματική Ενότητα 8 – Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση
• Θεματική Ενότητα 9 – Βιομηχανία και προστασία περιβάλλοντος
• Θεματική Ενότητα 10 – Πυρασφάλεια
• Θεματική Ενότητα 11 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 12 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 13 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση υγρών και στέρεων αποβλήτων. Επίσης, θα γνωρίσει τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και τα οφέλη τους. Ο/Η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
• υφιστάμενες τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
• τις δεξιότητες σχεδιασμού, αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών μορφών διαχείρισης αποβλήτων
• την επικινδυνότητα και τις αλληλεπιδράσεις των ειδικών αποβλήτων, σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες (θέρμανση, υγρασία, σπινθήρες κλπ)
• να σχεδιάζει και να εφαρμόζει συστήματα ενημέρωσης και διαδικασιών πληροφόρησης των καταναλωτών και του κοινού

Συνολική διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης σε ώρες: 200 ώρες
• Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70 ώρες
• Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70 ώρες
• Ώρες Ασύγχρονης: 60 ώρες
• Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος κατάρτισης σε μήνες: 2 μήνες

• Θεματική Ενότητα 1 – Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων
• Θεματική Ενότητα 2 – Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
• Θεματική Ενότητα 3 – Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας ειδικών – επικινδύνων αποβλήτων
• Θεματική Ενότητα 4 – Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
• Θεματική Ενότητα 5 – Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών – Τεχνολογίες ανακύκλωσης
• Θεματική Ενότητα 6 – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Θεματική Ενότητα 7 – Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
• Θεματική Ενότητα 8 – Tεχνικές αναζήτησης εργασίας