Κατάρτιση διάρκειας έως 200 ωρών σε 30.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

Περιγραφή Προγράμματος

Κατάρτιση διάρκειας έως 200 ωρών σε 30.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (θεωρητικό πλαίσιο – μεθοδολογία – σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας)» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο
  αξιολογητές.
 • 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων.
 • Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 4386/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του Διαβαλκανικού ανέπτυξε πέντε επιπλέον εκπαιδευτικά προγραμμάτα τα οποία απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)
 •  Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Επιμόρφωση σε Θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Επιμόρφωση στο Διδακτικό Αντικείμενο σε Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Προφίλ Συμμετεχόντων

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι Ηλικία άνω των 18 ετών. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης Μη παρακολούθηση άλλης δράσης κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ως 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)