ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00069233803000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 24η του μήνα Μαΐου του έτους 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμήνης 36-38, στα Κάτω Πετράλωνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024.

5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

6. Διανομή μερισμάτων .

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 11) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάτω Πετράλωνα, 1 Μαΐου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.