ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

prostasia dedomenwn 3

 

Για την επίτευξη όλων των στόχων μας, έχουμε καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί σταθερή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, μέγιστη δυνατή προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων μέσα από την απρόσκοπτη λειτουργία της. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, επιχειρησιακής συνέχειας αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων.Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

 • • Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους
 • • Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων
 • • Φυσικής ασφάλειας
 • • Ασφάλειας λειτουργιών
 • • Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας
 • • Ασφάλειας Επικοινωνιών
 • • Κρυπτογράφησης
 • • Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών
 • • Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων
 • • Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού
 • • Τήρησης νομοθεσίας
 • • Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων
 • • Διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας

Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αδιάλειπτης λειτουργίας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας συμβάλουν στη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με τους στόχους σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.

Ο Υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα και πληροφορίες που επεξεργάζεται και παράλληλα να επιτυγχάνει ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών του.

Η τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί δέσμευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και συνεργατών της εταιρείας μας.