Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

banner site

 

To Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει  την υλοποίηση της δράσης:  «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» στα πλαίσια της ενίσχυσης των επιστημόνων που εντάσσονται στους (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).

 

tick Που απευθύνεται

  • • Δικηγόροι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές
  • • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  • • Οικονομολόγοι / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
  • • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
  • • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 

Θεματικές Ενότητες

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

• Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
• Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
• Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
• Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
• Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
• Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
• Διαδικτυακή συνεργασία

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

• Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
• Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
• Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
• Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
• Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
• Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
• Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
• Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
• Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

• Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
• Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
• Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
• Η έννοια του Search Engine Optimization
• Ηλεκτρονικές συναλλαγές
• Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
• Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

• Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
• Παρουσιάσεις
• Βάσεις Δεδομένων

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

• Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
• Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
• Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
• Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
• Η έννοια της τηλεργασίας
• Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

• Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
• Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Δημιουργία "πράσινου προφίλ"
• Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
• Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
• Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
• Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
• Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
• Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
• Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
• Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
• Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
• Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

• Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαδικτυακή Συνεργασία
• Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
• Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
• Πρακτικές DEVOPS

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

• Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
• Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
• Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
• Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
• Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
• Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαδικτυακή Συνεργασία
• Πληροφορικός Γραμματισμός
• ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

• Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία
• Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων
• Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο
• Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων
• Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας
• Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

• Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
• SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
• Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
• Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
• Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
• Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
• Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
• Mobile εφαρμογών

 

 

Γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και η IpHost ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης:

2020 iphost paroxes- Σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Διαβαλκανικό διαθέτει τα τελευταία πέντε έτη μία σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, η οποία εξελίσσεται διαρκώς και αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την επαγγελματική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, η εμπειρία στον κλάδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης από το 2006 και η εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευτών συμβάλουν στην ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων με πραγματική αξία για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Δωρεάν Φιλοξενία (Web Hosting) και όνομα χώρου (Domain Name) για ένα χρόνο μαζί με πίνακα εργαλείων cPanel και πλήθος εργαλείων για δημιουργία, διαχείριση και παρακολούθηση website.

- Δωρεάν Virtual Data Room: αξιοποίηση προσωπικού ψηφιακού χώρου για προσωπικά και εμπιστευτικά αρχεία με κρυπτογράφηση ασφάλειας. Απαραίτητο μέσο για ασφαλή εργασία από διαφορετικές τοποθεσίες.

- Δωρεάν Δημιουργία Εταιρικών Εmail με το δικό σας όνομα χώρου (domain name).

- Δωρεάν Meeting Room: εικονική αίθουσα για τις συναντήσεις  και τις παρουσιάσεις σας με πίνακα ελέγχου για το υλικό (κείμενα, εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις κλπ).

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως:

α) Προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και
β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιους αφορά η δράση;

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 180.342 επιστήμονες, προερχόμενοι και από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

• Δικηγόροι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές
• Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• Οικονομολόγοι / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατώντας στο

Περισσότερα...
Πόσο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος;

Το εκπαιδευτικό επίδομα του δικαιούχου για τη συμμετοχή του θα είναι ύψους 600 ευρώ και αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί στο δικαιούχο, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση εκάστης διδακτικής ενότητας.

Υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου;

Ο δικαιούχος δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης;

Οι δικαιούχοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Ποιος είναι ο αρμόδιος Φορέας της δράσης;

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

 

 

Οδηγίες Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, κατεβάστε την αίτηση (πατήστε εδώ) και την εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ) ή για την διευκόλυνση σας μπορείτε να χρησιμοποίησετε αυτό το link (όσον αφορά την εξουσιοδότηση) και αφού τα συμπληρώσετε και τα υπογράψετε, στείλτε τα σκαναρισμένα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

tick Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
tick Έναρξη Επαγγέλματος εκτυπωμένη από ΤΑΧΙS NET (Να αναγράφει τους διαθέσιμους ΚΑΔ).
tick Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ στο οποίο θα αναφέρεστε ως κύριος  δικαιούχος.


Στα παρακάτω email:

 

- Για Αθήνα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Υπεύθυνη προγράμματος: Μαριχρύσα Δρακούλη

- Για Θεσσαλονίκη στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Υπεύθυνος προγράμματος: Γιώργος Σαρίδης

Καλέστε μας στο 210 300 7237 (Πανελλαδική Κάλυψη)

 

logos

 

 

Άλλα σεμινάριαΜοιραστείτε το

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button