Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Προσωπικά Δεδομένα - GDPR AWARENESS - Φάκελος συμμόρφωσης - ISO 9001, ISO 27001

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης υιοθετεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την συμβουλευτική υποστήριξή σας σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

 

Ξεκινάμε καταγράφοντας σημαντικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα μέσα στην εταιρεία σας.

 

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης υιοθετεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την συμβουλευτική υποστήριξή σας σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

 

 

 

Με τη χρήση αξιόπιστων και ευρέως διαδεδομένων εργαλείων, εντοπίζουμε τα κενά της εταιρείας σας σε σχέση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αξιολογούμε:

 

•Υφιστάμενες διαδικασίες και πολιτικές για τη διατήρηση, διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων
•Υφιστάμενα έγγραφα για την συλλογή, καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
•Υφιστάμενα συστήματα για την καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
•Υφιστάμενα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Διαμορφώνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να καλυφθεί κάθε κενό και να ξεκινήσετε το ταξίδι της συμμόρφωσης.

 

•Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•Διαδικασία ικανοποίησης δικαιωμάτων φυσικών υποκειμένων
•Διαδικασία γνωστοποίησης παραβιάσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•Πολιτική ασφάλειας
•Αξιολόγηση κινδύνου
•Τεχνικά μέτρα
•Συγκαταθέσεις
•Ενημερώσεις υποκειμένων